ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, Kamulaştırma Mühendislik HizmetleriEtüt ve Proje Mühendislik HizmetleriKadastro İşleriHalihazır Harita YapımıHidrografik (Batimetrik) Harita YapımıFotogrametrik Harita YapımıŞeritvari Sayısal Halihazır Harita Yapımı İşleriİmar Planı ve İmar Uygulaması Yapımı İşiİnşaat Projeleri  alanlarında; mühendislik, inşaat, müşavirlik ve projelendirme konularında faaliyet gösteren KAYA MÜHENDİSLİK çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.
Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.
•           İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.
•           Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yöneltilir.
•           Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
•           Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır.
•           Kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini tüm proseslerimizde uygulamakta ve takip etmekteyiz.
•           Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.
•           Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, işletmemizin çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.
•           Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır.
•           Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız. Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.
•           Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.
•           Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan , sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.
•           Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.


ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ;

Üst Yönetim olarak;
Kuruluşumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını,
Çevre kapsamı ve stratejisi ile çevre politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,
Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,
Çevre Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,
Tüm faaliyetlerin öneminin çalışanlarımıza duyurulacağını,
Taahhüt Ederiz.

İSG POLİTİKA

•           Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,

•           Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,

•           Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dâhil etmek,

•           Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı sağlamak,

•           Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

•           Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

•           Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,

•           Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,

•           Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,

•           İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,

•           Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

  

İSG TAAHHÜT

•           Tehlikesiz Atıkları Toplama ve Ayırma Hizmetleri konusunda İzmir Aliağa’ da faaliyet gösteren firmamız kaliteli ve verimli hizmetin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir.

•           Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir.

•           Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere tersanemiz ISO 45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği sağlamaktadır.

•           Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli İSG tedbirleri alınarak:

-           Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması,

-           İşyerinin, makine ve ekipmanlarının korunması,

-           Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minimum seviyeye indirgenmesi,

-           Verimliliğin yükselmesi,

-           Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması,

-           Sürekli iyileştirmelerin sağlanması,

-           Düzeltici faaliyetlerin uygulanması,

-           Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması,

-           İSG kültürünün benimsenmesini

ISO 45001 TÜRKÇE.png
ISO 45001 İNG..png

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Firmamız, yönetimi olarak, Kalite Yönetim Sistemi'nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikalarına bağlı olarak, her türlü işletme ve kurumda, yerel ve geniş alan ağlarına dayalı bilgi teknolojileri alt yapı kurulumunu gerçekleştirmekte, işletilmesi ve desteği ile operatörlük ve danışmanlık hizmetleri vermekte, işletme ve kurumların yüksek teknik bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bilgi işlem ihtiyaçlarını outsource (dış hizmet) yöntemi ile karşılamaktadır.

Bilgi güvenliği, kurumun, şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetleridir. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.

Firmamızın bilgi güvenliği faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler:

 • Bilgi işlem hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.

 • Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılması BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.

 • Kurum / kuruluşlarda var olan ağların sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir. 

 • Bilgi işlem altyapısı / donanım / yazılım  sistemine dayalı rutin işlerde operatörlük hizmetlerinin verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması BGYS kapsam ve sınırları içinde yer alacaktır.

 • Müşterilerimizin, sözleşme dâhilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.

 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği  sağlanacaktır.

 • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.

Firmamız bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır. Kontrol hedeflerinin belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için bir taslak çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmada kontrollerin bağlı olacağı risk yönetimi ve risk denetimi yapısı kurulmuştur.

Özellikle dış kaynak kullanımına dayalı olarak hizmet talep eden kuruluşlara yönelik çalışmaları olan firmamız kendisinden hizmet alan kurumların / kuruluşların en önemli sermayesi, varlığı olan bilgilerinin iyi veya kötü niyet aranmaksızın, 3. taraflarca kullanılmasının garantisini vermek zorundadır. Şartnamelerin öngördüğü ve sözleşme hükümleri içinde yer alan, kurum / kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlardaki en yüksek icracı yapının zorunlu gördüğü yasalara ve ilgili mevzuat kurallarına uyumlu faaliyetlerde bulunmak temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu gereklilikleri yerine getirmek amacı ile gerek donanım ve yazılım bazında düzenlemeler yapılacak, gerek tüm personelimizin farkındalık – bilinçlendirme – uygulama – geliştirme eğitim ve alıştırmaları gerçekleştirilecektir.

Bilgi güvenliğinin diğer bir boyutu ise iş devamlılığı yönetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle gerekli yedek yapıları sağlanarak herhangi bir iş devamlılığı yapısında firmamız Sorumluluğuna giren alanlardaki kırılma ve kopma durumları bertaraf edilecektir.

Bilgi güvenliği politikamızı desteklemek üzere kurulan BGYS dokümantasyonunda

 • Uyulması gereken kurallar

 • Prosesler

 • Prosedürler

 • Kontroller

yer almaktadır.

ISO 27001 TÜRKÇE.png
ISO 27001 İNG..png

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Kaya Müh_9001_Logo_Kullanım_ENG.png

Kalite Politikası-1

     İlkeleri dürüstlük, kalite ve yenilikçilik olan tecrübeli firmamız KAYA MÜHENDİSLİK;

 • Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 • Tüm süreçlerde, kamu-kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve pilot firma olmayı,

 • Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

 • Tüm çalışanlarda Kalite Yönetimi, çevreye saygı ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

 • Kamu-kurum, kuruluşları ve taşeronlarla güvene dayalı bir işbirliği içinde ülke ekonomisine fayda sağlayacak projelere imza atmayı,

 • Optimum ekonomi yönetimi ile en uygun ve en doğru çözümleri en hızlı biçimde üreterek sürdürülebilir çalışma anlayışı ile hizmet vermeyi,

 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve hedeflenen bütçe sınırları dahilinde eksiksiz tamamlamayı,

 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, yararlı, pilot bir kuruluş olmayı,

 • İş hacmini çağımızın gerektirdiği niteliklerle sürekli geliştirerek, standartları ileriye taşıyarak ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler üretmeyi,

     Kalite Politikası olarak benimsemiş ve belirlemişizdir.

Kalite Politikası -2

     Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri, Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri, Kadastro İşleri, Halihazır Harita Yapımı, Hidrografik (Batimetrik) Harita Yapımı, Fotogrametrik Harita Yapımı, Şeritvari Sayısal Halihazır Harita Yapımı İşleri, İmar Planı ve İmar Uygulaması Yapımı İşi, İnşaat Projeleri  alanlarında; mühendislik, inşaat, müşavirlik ve projelendirme konularında faaliyet gösteren KAYA MÜHENDİSLİK, etkinliğinin her aşamasında paydaşlarının, kamu-kurum ve kuruluşlarının, çalışanlarının memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile çevreye karşı yükümlüklerini göz önünde tutarak,

Sektörün önemli ve tecrübeli kuruluşlarından olan KAYA Mühendislik, kendini sürekli yenileyerek, kaynaklarını etkin ve planlı kullanarak, alanında söz sahibi olma hedefini geliştirme ve büyüme trendini yapılan her proje ile sürdürme gayretindedir.

     Bu doğrultuda;

 • Sektörünün değişen koşullarını izleyerek, gerekli ön hazırlıkları yaparak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

 • Hizmetlerimizin kalitesini, kamu-kurum ve kuruluşlarının memnuniyetini hedefleyen bir anlayışla güvence altına almayı ve sürekli geliştirmeyi,

 • Sektöründe; hizmet kalitesi, güvenirliği ve rekabetçi konumu ile tercih edilen bir mühendislik firması olmayı,

 • Kamu-kurum ve kuruluşlarının, ortaklarımızın, çalışanlarımızın bir bütünün parçası olduğu bilinciyle kurumsal yapılanmayı sürekli devam ettirmeyi,

 • Çalışanlarımızın katılımı ile çevre ve iş sağlığı – güvenliği güncel mevzuatına tam uyumun sağlanmasını,

 • Sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile çalışan ve iş kalitesini artırmayı,

 • Geri dönüşüme katkı sağlamayı, çevreye zarar vermemeyi ve toplumda çevre duyarlılığının gelişmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı,

 

TÜM PAYDAŞLARIMIZA, KAMU-KURUM VE KURULUŞLARINA, TEDARİKÇİLERİMİZE, ÇALIŞANLARIMIZA VE TOPLUMA BEYAN VE TAAHHÜT EDİYORUZ.

 • LinkedIn - Grey Circle